بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانسید حسن خمینیزهرا مصطفویبیمارستان قلب شهید رجایی دریافت عکس