بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانسید احمد خمینیسید حسن خمینیخدیجه ثقفیفاطمه طباطباییعلی اشراقیبیمارستان قلب شهید رجایی دریافت عکس