بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

بیمارستان قلب شهید رجایی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیبیمارستانزهرا مصطفویبیمارستان قلب شهید رجاییزهرا اشراقی دریافت عکس