امام خمینی در محله دربند تهران

امام خمینی در محله دربند تهران

امام خمینی در محله دربند تهران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیسید حسین خمینیخدیجه ثقفیفاطمه طباطباییعلی اشراقیزهرا اشراقی دریافت عکس