امام خمینی در فرودگاه مهرآباد

امام خمینی در فرودگاه مهرآباد

امام خمینی در پرواز انقلاب

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید محمود دعایی دریافت عکس