امام خمینی در فرودگاه مهرآباد

امام خمینی در فرودگاه مهرآباد

امام خمینی در آغازین لحظات ورود به ایران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیصادق قطب زادهصادق طباطبائیحسن لاهوتی دریافت عکس