امام خمینی در فرودگاه مهرآباد

امام خمینی در فرودگاه مهرآباد

سالن فرودگاه مهرآباد

مکان:

تاریخ:

دریافت عکس