مدرسه فیضیه قم

مدرسه فیضیه قم

ترحیم شهید مطهری

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحمیدرضا نقاشیانسید حسن خمینیسید هاشم رسولی محلاتیمدرسه فیضیه قمعلی اشراقی دریافت عکس