مدرسه فیضیه قم

مدرسه فیضیه قم

ترحیم شهید مطهری

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیفضل‌الله محلاتیمحمدمهدی ربانی املشیصادق خلخالیحمیدرضا نقاشیانسید حسن خمینیسید حمید روحانیمحمدرضا توسلیمدرسه فیضیه قمحسن لاهوتی دریافت عکس