کتابخانه مدرسه فیضیه

کتابخانه مدرسه فیضیه

دیدار با روحانیون خوزستان

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحمیدرضا نقاشیانمدرسه فیضیه قم دریافت عکس