کتابخانه مدرسه فیضیه

کتابخانه مدرسه فیضیه

دیداری جمعی از بانوان

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسن صانعیحمیدرضا نقاشیانمدرسه فیضیه قم دریافت عکس