محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمحسن صانعیمحمدرضا توسلیمحل سکونت در قم پس از انقلابعلی اشراقیسید هادی موسویحسن ثقفی دریافت عکس