محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

دیدار مردمی بر روی پشت بام

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمحمیدرضا نقاشیانشهاب الدین اشراقیمحل سکونت در قم پس از انقلاب دریافت عکس