محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمحسن صانعیسید حسین خمینیمهدی بازرگانمحل سکونت در قم پس از انقلاب دریافت عکس