محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

دیدار با شورای مرکزی سپاه پاسداران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقممحل سکونت در قم پس از انقلابحسن لاهوتیسید هادی موسویعباس آقازمانیعلی محمد بشارتی دریافت عکس