محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

دیدار با برخی نظامیان

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمحسن صانعیشهاب الدین اشراقیمحمدعلی انصاریمحل سکونت در قم پس از انقلاب دریافت عکس