محل سکونت در قم پس از انقلاب

محل سکونت در قم پس از انقلاب

حضور ملوان ها در عکس

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمحسن صانعیمحل سکونت در قم پس از انقلاب دریافت عکس