محل سکونت در نجف

محل سکونت در نجف

محل سکونت در نجف

مکان:

تاریخ:

امام خمینینجفصادق خلخالیمحمد ترکانمنزل امام خمینی (ره) در نجف اشرف دریافت عکس