مدرسه علوی

مدرسه علوی

دیدار با مردم اصفهان

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحمیدرضا نقاشیانمدرسه علوی دریافت عکس