مدرسه علوی

مدرسه علوی

انتصاب مهندس بازرگان

مکان:

تاریخ:

امام خمینیعلی اکبر هاشمی رفسنجانیحمیدرضا نقاشیانمهدی بازرگانمدرسه علوی دریافت عکس