مسجد اعظم قم

مسجد اعظم قم

سخنرانی پس از آزادی از حصر

مکان:

تاریخ:

امام خمینیصادق طباطبائیمسجداعظم قم دریافت عکس