منزل آقای گلپایگانی

منزل آقای گلپایگانی

امام در حال گفتگو با آیت الله مرعشی نجفی در بیت آیت الله سیدمحمدرضا گلپایگانی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمسید شهاب‌الدین مرعشی نجفی دریافت عکس