منزل آقای یزدی

منزل آقای یزدی

منزل آقای یزدی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمصادق خلخالی دریافت عکس