منزل آقای یزدی

منزل آقای یزدی

منزل آقای یزدی

مکان:

تاریخ:

امام خمینیقمحسن صانعیشهاب الدین اشراقیمحمدرضا توسلیحسن ثقفی دریافت عکس