حسینیه جماران

حسینیه جماران

دیدار با کارگزاران در یکی از اعیاد

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایحسینیه جمارانمحمدتقی فلسفیسید عبدالکریم موسوی اردبیلی دریافت عکس