منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیعلی اکبر ناطق نوریخانه امام در جمارانغلامحسین محمدی گلپایگانی دریافت عکس