منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

منزل امام در جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسن صانعیمحمدعلی انصاریخانه امام در جمارانعلی اکبر آشتیانی دریافت عکس