مسیر بهشت زهرا - ۱۲ بهمن

مسیر بهشت زهرا - ۱۲ بهمن

12bahman-masirebeheshtzahra

مکان:

تاریخ:

سید احمد خمینیمحمد مفتحمرتضی مطهریمحمدرضا طالقانیامام خمینیبهشت زهراتهران دریافت عکس