مسیر بهشت زهرا - ۱۲ بهمن

مسیر بهشت زهرا - ۱۲ بهمن12bahman-masirebeheshtzahra

مکان:

تاریخ:

امام خمینیمحمد مفتحمرتضی مطهریسید احمد خمینیبهشت زهراتهران دریافت عکس