۱۹ بهمن

۱۹ بهمن19bahman

مکان:

تاریخ:

امام خمینیشهاب الدین اشراقیسید علی خامنه‌ایارتشپیروزی انقلابجمهوری اسلامی دریافت عکس