فوت امام

فوت امامFoutemam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایسید احمد خمینیمیرحسین موسویعلی اکبر ناطق نوریسید مرتضی پسندیدهسید عبدالکریم موسوی اردبیلیعباس واعظ طبسیرحلت امام خمینیتشییع جنازه امام خمینیچهارده خرداد 1368 دریافت عکس