فوت امام

فوت امامFoutemam

مکان:

تاریخ:

سید علی خامنه‌ایعلی اکبر هاشمی رفسنجانیمیرحسین موسویسید محمد موسوی خوئینی هاسید عبدالکریم موسوی اردبیلیامام خمینیرحلت امام خمینیتشییع جنازه امام خمینیچهارده خرداد 1368 دریافت عکس