فوت امام

فوت امامFoutemam

مکان:

تاریخ:

سید علی خامنه‌ایسید احمد خمینیعلی اکبر ناطق نوریسید علی اکبر محتشمی پورسید هاشم رسولی محلاتیمیرحسین موسویامام خمینیرحلت امام خمینیتشییع جنازه امام خمینیچهارده خرداد 1368 دریافت عکس