امام و آیت الله خامنه ای

امام و آیت الله خامنه ایaghavaimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید علی خامنه‌ایسید احمد خمینیحسینیه جمارانتهرانتنفیذرئیس جمهور دریافت عکس