بیمارستان

بیمارستان

bimarestan

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید احمد خمینیصادق خلخالیابوالحسن بنی صدربیمارستان دریافت عکس