امام در قم

امام در قمimaminqom

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسن صانعیابوالحسن بنی صدرسید حسین خمینیمهدی بازرگانقم دریافت عکس