امام در قم

امام در قمimaminqom

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسن صانعیقم دریافت عکس