امام در ترکیه

امام در ترکیه

imaminturkiye

مکان:

تاریخ:

امام خمینیترکیه دریافت عکس