امام در ترکیه

امام در ترکیه

imaminturkiye

مکان:

تاریخ:

امام خمینیسید مصطفی خمینیترکیهتبعید دریافت عکس