امام و انتخابات

امام و انتخاباتimamvaentekhabat

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسن صانعیسید هاشم رسولی محلاتیحسینیه جمارانانتخاباتجمهوری اسلامیسید احمد خمینی دریافت عکس