جماران

جماران

امام خمینی(ره) در حیاط منزل شخصی در جماران

مکان:

تاریخ:

امام خمینیحسن صانعیمحمدعلی انصاریتهرانحسینیه جماران دریافت عکس