سیمای امام

سیمای امامsimayeimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس