سیمای امام

سیمای امام

simayeimam

مکان:

تاریخ:

امام خمینی دریافت عکس