آنچه موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد

شما گمان نکنید که اگر با چندین اتومبیل بیرون بیایید وجهه‌تان پیش مردم بزرگ می‌شود، آن چیزی که مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد. ۲۵ تیر ۱۳۶۴

فلا تتصوروا انکم عند ما تاتون مصحوبین بعددٍ من السیارات تزداد منزلتکم عند الناس، إن ما یجلب انتباه عامه الناس ویوافق امزجتهم واذواقهم هو بساطه عیشکم کما کان زعماء الإسلام والنبیّ وامیر المومنین وائمتنا یعیشون عیشه بسیطه وعادیه بل دون العادیه. ۲۷ شوال ۱۴۰۵

Do not imagine that if you make a public appearance driving costly cars with a number of escorts, your prestige with the people would enhance. That which people heed and which is in agreement with the taste of the public is your simple way of life as were the leaders of Islam, the Prophet of Islam, the Commander of the Faithful and Iimmaculate Imams who led a simple and ordinary life, if not lower than ordinary people. 16 July 1985

دریافت طرح
اشتراک آنچه موافق مذاق عامه است، اینکه زندگی شما ساده باشد
کلیدواژه:
ساده زیستیکارگزاران نظام اسلامیروحانیت، هشدارها و توصیه‌هارفاه طلبی