مصیبت بزرگ ملت،مسئولین اشرافی

وقتی که اشراف و اعیان و متمکنین متصدی امور یک کشور شدند، قهراً اینها مردم را به حساب نمی‌آورند. و در مقابل یک قدرتمند بزرگتر، از خودشان خاضع‌اند و در مقابل ضعفا و ملت خودشان، جابر و ستمگر. وقتی بنا شد که متصدی یک امور کشوری، قشر اشراف، مرفه‌ها و صاحب اموال باشد، این یکی از مصیبتهای بزرگی است که در یک ملت هست. ۷ شهریور ۱۳۶۱

عندما یتصدی لشوون البلاد النبلاء و الاعیان و اصحاب الثروات والطواویس، فمن الطبیعی ان لا یاخذ هولاء بنظر الاعتبار عامه الناس. فهولاء یخضعون امام القوه الاکبر منهم، وتراهم فی مقابل الضعفاء والشعب جبارین وظالمین. ولعله من المصائب الکبیره التی یبتلی بها شعب معین هو ان یحکمه و یتصدی لتسییر اموره شریحه الاعیان والمرفهین والاثریاء. ۹ ذی القعده ۱۴۰۲

When noble people and counts and barons, take charge of affairs in a country, naturally they don't consider people. they are humble before superior powers and tyrants and oppressors in dealing with the weaker people. If the officials of a country are comprised of the aristocrats , the grandees and the nobles, , this is a great disaster for a nation.  29 August 1982

دریافت طرح
اشتراک مصیبت بزرگ ملت،مسئولین اشرافی
کلیدواژه:
ساده زیستیرفاه طلبیبیت المالمسئولین