شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید

شما، گواهان صادق و یادگاران عزمها و اراده‌های استوار و آهنین، نمونه ترین بندگان مخلص حقید. ۸ اردیبهشت ۱۳۶۵

نتم- ایها الشهودالصادقون و المذکرون بالعزم و الاراده الثابته و الصلبه- اسمی قدوه لعباد الله المخلصین ۱۸ شعبان ۱۴۰۶

You are the truthful witnesses and the mementos of firm and strong wills and resolutions of the most exemplary sincere servants of God. 28 April 1986

دریافت طرح
اشتراک  شما نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید
کلیدواژه:
جانبازانشعبانرزمندگان اسلام