زنان جامعه‌ساز

اگر زنهای انسان‌ساز از ملتها گرفته بشود، ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد، شکست خواهند خورد، منحط خواهند شد. زن ها هستند که ملتها را تقویت می‌کنند، شجاع می‌کنند. ۱۳ اسفند ۱۳۵۷

لو انتزعت النسوه البانیات للانسان من الامه فان الامه ستقع فی هاویه الخسران و الانحطاط و سیقضی علیها و ستصبح امه منحطه. فالنساء هن اللاتی یبثن الروح فی الامه. ۵ ربیع الثانی ۱۳۹۹

The women's duty is to build human. If the nations are divested of these human-building women, they will be defeated and plunged into decadence; they will be defeated and deteriorate. The women strengthen and make men brave. 4 March 1979

دریافت طرح
اشتراک زنان جامعه‌ساز
کلیدواژه:
زنان و انقلاب اسلامیزناننقش زنان در نهضتروحیه انقلابی