ضد انقلابِ امروز

امروز ضد انقلاب کسی است که آن کاری که مشغول هست، در آن کار سستی کند، در آن کار بیکاری کند یا وادار کند اشخاصی را که آنها کم کاری کنند، از زیر بار شانه خالی کنند که این ضربه‌ای است به کشور خودشان. ۱۲ دی ۱۳۵۸

إنّ عدو الثوره الیوم هو من یقصر فی اداء عمله و وظیفته اینما کان، و کذلک الذی یتماهل فی عمله، و من یحرّض العمال علی التخلی عن تعهداتهم. و هذه ضربه موجهه لبلادکم. ۱۳ صفر ۱۴۰۰

Today, anti-revolutionaries are those who in their respective jobs do not perform their duties and remain idle or persuade others to be idle. This is a blow to their country. This is what the enemy wants too. January 2, 1980

دریافت طرح
اشتراک ضد انقلابِ امروز
کلیدواژه:
کارتنبلیضد انقلاب