بنیان مرصوص

تبریک به ملت که چنین ارتشی دارند که با مجاهدات بزرگ و فداکاری شجاعانه، کشور عزیز خود را از شرّ جنود ابلیس- که با پشتیبانی دو قدرت بزرگ و سایر قدرتهای وابسته، به کشور عزیزمان هجوم نموده‌اند- نجات داده و چون سدی عظیم و بنیانی مرصوص در مقابل آن ایستادگی کرده و می‌کنند. ۲۷ فروردین ۱۳۶۰

تهنئه للشعب الذی له جیش کهذا و الذی استطاع ان یخلص بلدهم من شر جنود ابلیس المدعوم من قبل قوتین کبیرتین و باقی القوی التابعه لهم، و الذی هاجم بلدنا العزیز و قد وقف امامه کسد عظیم و بنیان مرصوص. ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۰۱

We greet the nation that possesses such an army that stood tall as a powerful dam against the onslaught of the troops of Satan backed by the two superpowers as well as its other agents and saved its beloved country. April 16, 1981

دریافت طرح
اشتراک بنیان مرصوص
کلیدواژه:
ارتش