ایران از خود شماست

برادرهای من! توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد. ۱۷ فروردین ۱۳۵۸

انتبهوا ایها الاخوه! انتبهوا الی ان ایران لکم، و ان کلّ ایرانی مطالب بالعمل من اجل ایران. ۸ جمادی الاول ۱۳۹۹

My brethren! You must take note that Iran is of you and Iranians must make efforts for Iran. April 6, 1979
دریافت طرح
اشتراک ایران از خود شماست
کلیدواژه:
اقتصاداقتصاد مقاومتیتولید ملیایران